Honorary Chair

Nejat Veziroglu, USA

Baolian Yi, China

Minggao Ouyang, China

Conference Co-Chair

Xianguo Li, Canada

Ibrahim Dincer, Canada

Jianbo Zhang, China

Zifeng Ma, China

International Organizing Committee

Adnan Midilli, Recep Tayyip Erdoğan University, Turkey

C. Ozgur Colpan, Dokuz Eylul University, Turkey

E. Caglan Kumbur, Drexel University, USA

Sanjeev Mukerjee, USA

Xueliang Sun, Canada

Shigang Sun, China

Michael Guiver, China

T.S. Zhao, China

Yasuhito Aoki, Japan

Akihiro Liyama, Japan

Local Steering Committee

Baolian Yi, China

Minggao Ouyang, China

Suping Peng, China

Wenquan Tao, China

Yadong Li, China

Zaiku Xie, China

Zhigang Zou, China

Zhen Huang, China

Zhiguo Qu, China

Shijun Liao, China

Zhigang Shao, China

Gongquan Sun, China

Haijiang Wang, China

Zidong Wei, China

Wei Xing, China

Hui Yang, China

Jiujun Zhang, China

Lin Zhuang, China

Local Organizing Committee

Zifeng Ma, China

Junliang Zhang, China

Xianxia Yuan, China

Jinli Qiao, China

General Inquiries

Jian Zhao (jian.zhao@uwaterloo.ca)